top of page
Image by Claudio Schwarz

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangskaarten die via Kamerkoor NEXT worden verkocht, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Via de webshops van Kamerkoor NEXT aangeschafte toegangskaarten worden hierna genoemd “Toegangskaarten”.
1.2 De toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden op de aankoop van Toegangskaarten laat onverlet de toepasselijkheid van andere voorwaarden, zoals van de organisator van het te bezoeken Concert of van de exploitant van het te bezoeken park. Deze voorwaarden kunnen bij de betreffende partij worden opgevraagd.
1.3 De webshops van Kamerkoor NEXT zijn een activiteit van Stichting Kamerkoor NEXT (hierna te noemen “Kamerkoor NEXT”), Tournoysstraat 6, 3443 TH, Woerden. Kamerkoor NEXT biedt toegangsbewijzen voor concerten, hierna te noemen het “Concert”.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Concerthouder” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Concert produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is inclusief de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een concert exploiteert.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen van Kamerkoor NEXT zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2.2 De Overeenkomst komt tot stand nadat de Afnemer via Kamerkoor NEXT een of meerdere Toegangskaarten heeft gekocht. Kamerkoor NEXT verschaft de Toegangskaarten namens de Concerthouder.
2.3 Kamerkoor NEXT is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Toegangskaarten niet worden toegezonden.
2.4 Kamerkoor NEXT is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Kamerkoor NEXT de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Kamerkoor NEXT dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.5 De Toegangskaarten worden na betaling gepresenteerd op het computerscherm van afnemer. Afnemer dient dit document zelf te printen en mee te nemen naar het Concert.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen en exclusief servicekosten.
3.2 Kamerkoor NEXT houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Toegangskaarten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Kamerkoor NEXT, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Toegangskaarten tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Kamerkoor NEXT niet aansprakelijk.
3.4 Het aantal te bestellen Toegangskaarten middels creditcardbetaling is uit veiligheidsoverwegingen beperkt.
3.5 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Kamerkoor NEXT gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
3.6 Het storneren van een door Kamerkoor NEXT bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.
3.7 Indien Kamerkoor NEXT (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

ARTIKEL 4. GEBRUIK VAN DE TOEGANGSKAARTEN
4.1 Toegangskaarten kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
4.2 Toegangskaarten mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.
4.3 Afnemers van Toegangskaarten dienen deze, ook na het betreden van het Concert op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Concert heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
4.4 Toegangskaarten mogen slechts doorverkocht worden als de algemene voorwaarden van de organisator van het Concert dit toestaan.
4.5 Het is verboden om Toegangskaarten voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Concert of de beurs en van Kamerkoor NEXT.
4.6 Elk Ticket beschikt over een QR code en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van Toegangskaarten is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

ARTIKEL 5.  CONCERTEN
5.1 Verandering, verplaatsing, verschuiving – Als Kamerkoor NEXT van de Concerthouder verneemt dat een concert wordt veranderd, verplaatst of in tijd verschoven, dan zal Kamerkoor NEXT proberen de Afnemer daarvan op de hoogte te brengen. Kamerkoor NEXT zal daarbij de nodige zorg in acht nemen maar kan dienaangaande geen garantie geven.
5.2 Annulering – Als een concert wordt geannuleerd, dan kan de Afnemer de Toegangskaarten voor dit concert inleveren bij Kamerkoor NEXT. Kamerkoor NEXT zal de ticketprijs van de betreffende toegangskaarten dan restitueren aan de Afnemer.  Boekings- en administratiekosten worden niet gerestitueerd. Voor wat betreft de annulering kunnen ook de algemene voorwaarden van de concerthouder van toepassing zijn.

ARTIKEL 6.  VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID KAMERKOOR NEXT
6.1 Kamerkoor NEXT is verantwoordelijk voor de verkoop, levering en afrekening van toegangskaarten, respectievelijk in sommige gevallen voor het faciliteren van de bijbehorende toegangscontrole.
6.2 Klachten ten aanzien van het concert kunnen kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van stichting Kamerkoor NEXT (info@kamerkoornext.nl)
6.3 Kamerkoor NEXT is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm en met welke oorzaak dan ook, veroorzaakt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het concert.
6.4 Kamerkoor NEXT is niet aansprakelijk voor onjuistheden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen in de communicatie tussen afnemer en Kamerkoor NEXT, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kamerkoor NEXT.

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN
7.1 Kamerkoor NEXT is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
7.2 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Kamerkoor NEXT.

 

Algemene voorwaarden

bottom of page